POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU Receptyonline24.pl

Data publikacji 07.05.2021r.                      

I. Informacje ogólne – Wersja skrócona Polityki Prywatności 

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego ma charakter informacyjny i zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie internetowym – w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest GLOBAL SERVICE PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Św. Marka 40, lok. 6,44-100 Gliwice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000743471, NIP: 6272758429, REGON: 380918960
 3. Korzystanie z serwisu internetowego jest dobrowolne.
 4. Nie jesteście Państwo zobowiązani do przekazywania swoich danych. Jednakże nieprzekazanie pewnych  danych może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu. 
 5. Kontaktując się z Serwisem internetowym poprzez pocztę e-mail przekazujecie Państwo swoje dane osobowe.
 6. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.
 7. Dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody – poza podmiotami określonymi w ust. 8.
 8. Jeśli przetwarzanie Państwa danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców to gwarantujemy, że – w celu zapewnienia odpowiedniego standardu bezpieczeństwa Państwa danych -powierzamy przetwarzanie ich tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Państwo wyświetlili, czas, jaki spędziliście na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie w Państwa przypadku z Google Analytics, czy nie.
 10. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści z Serwisu Internetowego w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIN.
 11. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
 12. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i plików cookies strony internetowej  w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym: kontakt@receptyonline24.pl
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Serwisu internetowego Administratora. Na górze strony niniejszej Polityki prywatności znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności oraz data ostatniej aktualizacji.

II. Dane osobowe

 1. Mając na uwadze przedmiot działalności oraz charakter świadczonych Usług, za Państwa zgodą przetwarzane są Państwa dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. dane dotyczące zdrowia i seksualności,  jeżeli dane te są niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Serwisem internetowym. 
 2. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia, co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. III Polityki prywatności. 

III. Przetwarzanie danych – cele i podstawy prawne 

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 
 2. Dane osobowe przekazywane przez Państwa w ramach funkcjonowania Serwisu  internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) Wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych
  I. W celu wykonania umowy  na świadczenie usług medycznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów,  zobowiązani będą Państwo podać dane niezbędne do skorzystania z usługi w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP, e-mail, numeru telefonu, dane o stanie zdrowia.
  II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
  III. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b  w zw. w związku z art. 9 ust 2 lit. h RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  IV. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa,  nie krócej jednak niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Informujemy również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  V. W przypadku danych o zamówieniach nie macie Państwo możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możecie również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możecie jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Państwa danych z naszej bazy.
  VI. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  b) Zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej 

  I. W celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  zobowiązani będą Państwo podać dane niezbędne do skorzystania z usługi w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, e-mail, numeru telefonu.
  II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
  III. Dane przekazane w związku z zarządzaniem systemami i usługami opieki zdrowotnej, przetwarzane są w celu zarządzenia systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust 2 lit. h RODO).

  IV. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa,  nie krócej jednak niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 
  V. W stosunku do ww danych przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  c) Zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich.
  I. W celu zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,  zobowiązani będą Państwo podać dane niezbędne do skorzystania z usługi w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania numeru NIP.

  II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
  III. Dane przetwarzane są w celu zarządzenia systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust 2 lit. h RODO ).
  IV. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa,  nie krócej jednak niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
  V. W stosunku do ww. danych przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  d) Realizacja praw pacjenta
  I. W celu realizacji praw pacjenta, w tym m.in.: prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta i/lub informowania o jego stanie zdrowia  oraz udostępniania dokumentacji medycznej osobie upoważnionej, zobowiązani będą Państwo podać dane niezbędne do wykonania powyższego obowiązku w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania.

  II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji praw pacjenta.
  III. Dane przekazane przetwarzane są w celu zarządzenia systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust 2 lit. h RODO ).
  IV. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa,  nie krócej jednak niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
  V. W stosunku do ww. danych przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  e) Kontakt

  I. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.
  II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  III. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  IV. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Macie Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziliście (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.
  f) Newsletter
  I. Jeżeli chcecie Państwo zapisać się do newslettera, zobowiązani będziecie przekazać nam za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera swój adres e-mail oraz imię

  II. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
  III. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  IV. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Państwa dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
  V. W każdej chwili możecie Państwo sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  g) Kontakt w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego
  I. Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika przekazanych  w toku realizacji umowy w celu przekazywania informacji o naszych produktach i usługach. Możemy przekazywać treści marketingowe np. e-mailem lub telefonicznie.
  II. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda wyrażona podczas procesu rejestracji  ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  III. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych. Rezygnacja nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Państwa dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem ofert marketingowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
  IV. W każdej chwili możecie Państwo zmienić sposób otrzymywania wiadomości marketingowych lub zrezygnować z ich otrzymywania. Aby dokonać tych zmian, należy wysłać Administratorowi e-mail z opisem swoich preferencji lub skorzystać z funkcji „unsubscribe” [anuluj subskrypcję] w e-mailach, które wysyłamy.
  V. W każdej chwili możecie Państwo sprostować swoje dane. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  h) Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy
  I. W sytuacji, gdy składacie Państwo reklamację lub odstępujecie od umowy, to przekazujecie dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  II. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  III. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.
  IV. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Państwu przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

  IV. Prawa użytkownika
  1. RODO przyznaje Państwo następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli   takową zgodę Państwo wyrazili
  2. Wyżej wskazane uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje zawsze w przypadku, gdy uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 4. Zawsze możecie Państwo zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie Państwa dane posiada oraz w jakich celach są przetwarzane. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem kontakt@receptyonline24.pl
 5. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 

IV. Odbiorcy danych

 1. Państwa dane mogą być przetwarzane przez następujących podwykonawców Administratora, tj. podmioty, z których usług  przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług czy realizacji zamówień Administrator korzysta:
  a) home.pl- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej;
  b) home.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze serwisu świadczącego usługi hostingu;
  c) Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail;
  d) LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp. k. – w celu obsługi program do prowadzenia placówek medycznych Gabinet drWidget;
  e) PayPro SA – w celu obsługi płatności elektronicznej w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę;
  f) Kancelaria Doradztwa Podatkowego
  Kasprzyk & Niziołek Spółka Jawna
  41-200 Sosnowiec, ul. Wspólna 4 / 7
  KRS 0000593500 NIP 6443405992
  REGON 24099480700000 – w celu wykonania usługi księgowania w tym wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
  g) asystentowi medycznemu zatrudnionej przez właściciela Serwisu Internetowego;
  h) urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
  i) Qbusoft Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy 80-890, ul. Heweliusza 11 lok 819, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000740021, posiadającą numer NIP 9571107523, REGON 380751246 – w celu obsługi program do prowadzenia placówek medycznych Medyc.pl
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie temu odbiorcy i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

V.  Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Serwis internetowy  używa plików cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Zawsze możecie Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 5. Serwis internetowy Administratora wykorzystuje technologię Google Analytics – zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
 6. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 
 7. Google LLC  gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

VI. Logi serwera

 1. Korzystanie Serwisu Internetowego  wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VII. Serwisy społecznościowe

 1. W serwisie internetowym Administratora używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram,  LinkedIN.
 2. Wyświetlając stronę internetową Administratora, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Wtyczka jest zintegrowana ze stroną i może pobierać dane od danego usługodawcy bezpośrednio do Państwa przeglądarki. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że dana  przeglądarka wyświetliła stronę Administratora. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli użyjecie Państwo danej wtyczki, np. używając przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  a) Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
  b) Instagram  https://help.instagram.com/519522125107875helpref=page_content,
  c) LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 6. Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Administratora musicie się Państwo wylogować z tego serwisu. Możecie również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie Internetowym stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.