REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 • 1

 

 1. Podmiotem leczniczym, którego dotyczy niniejszy regulamin jest MEDGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach Śląskich (44-100)  przy ul. Zwycięstwa 14/99, Gliwice Śląskie wykonująca działalność leczniczą w ramach zakładu leczniczego TELEMEDYCYNA GLOBAL MEDICA 
 2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego  nr 000000242987

 

Podstawa działania

 

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654;
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.);
 3. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego;
 4. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów wykonawczych do ustaw.
 5. Umowy Spółki

 • 3

Zakres regulaminu

 

Regulamin podmiotu organizacyjnego określa:

 1. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 
 2. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego;
 3. Organizację i zadania jednostki organizacyjnej zakładu podmiotu;
 4. Sposób kierowania jednostką organizacyjną zakładu podmiotu leczniczego; 
 5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
 6. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 
 7. Warunki prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 8. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
 9. Prawa i obowiązki pacjenta.

 

 • 4

Rodzaj działalności

 

 1. Podmiot leczniczy, w ramach zakładu podmiotu, prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
 1. Chorób wewnętrznych

 • 5

Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy, udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. 
 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w swojej siedzibie lub w miejscu przebywania osób wykonujących działalność leczniczą, które zaangażowane są w udzielanie świadczenia.
 3. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych są udzielane w godzinach pracy podmiotu leczniczego.
 4. Świadczenia udzielane są w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem i odpowiadają godzinom przyjęć personelu medycznego.
 5. Podmiot leczniczy określa szczegółowo w harmonogramie pracy godziny pracy oraz zakres świadczeń udzielanych w podmiocie leczniczym. Harmonogram jest opublikowany w Regulaminie na stronie https://receptyonline24.pl/regulamin/

 • 6

Struktura organizacyjna i sposób kierowania

 

 1. W ramach struktury podmiotu leczniczego wyodrębniono zakład leczniczy pod nazwą Telemedycyna Global Medica, położony w Gliwicach Śląskich (44-100)  przy ul. Zwycięstwa 14/99, Gliwice Śląskie
 2. W ramach zakładu leczniczego pod tym samym adresem wyodrębniono jednostkę organizacyjną Poradnia Telemedycyna.
 3. Zakładem i jednostką organizacyjną kieruje zarząd bądź upoważniona przez niego osoba (kierownik). Nadzór merytoryczny nad zapewnieniem właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej sprawuje osoba wyznaczona przez zarząd.

 • 7

Cele i zadania podmiotu leczniczego

 

 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 2. Do podstawowych zadań podmiotu należy:
 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych
 2. wykonywanie badań lekarskich na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
 3. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych 
 4. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia 
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej 
 6. inne zadania 
 1. Podmiot leczniczy gwarantuje jednocześnie, że:
 1. świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

 • 8

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz we wpisie do RPWDL z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się samodzielnie przez pacjenta na platformie internetowej pod adresem www.receptyonline24.pl. 
 4. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy zatrudnionych przez Podmiot leczniczy lub współpracujących z Podmiotem leczniczym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym podmiotem a Podmiotem leczniczym
 5. Świadczenia zdrowotne w ramach Podmiotu leczniczego udzielane są przez lekarzy.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zakładu leczniczego.
 7. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta drogą mailową i/lub telefoniczną i/lub przez komunikator.
 8. Jeżeli w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego lekarz uzna, że występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, może wezwać pomoc, w szczególności karetkę pogotowia.
 9. Podmiot leczniczy udziela transgranicznych świadczeń zdrowotnych. Jeżeli podczas udzielania transgranicznych świadczeń zdrowotnych dochodzić będzie do przesyłania danych do państw poza UE lub EOG, Podmiot leczniczy zapewnia przyjęcie zabezpieczeń wymaganych przez obowiązującego przepisy prawa.


Zadania jednostek organizacyjnych zakładu

 

 1. Do zadań podmiotu leczniczego i wyodrębnionej jednostki organizacyjnej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia chorób wewnętrznych  a w szczególności:
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów;
 2. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów;
 3. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów; 
 4. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej; 
 5. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia;
 6. dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności; 
 7. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli zakładu, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 10

Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

 

 1. Jednostka organizacyjna funkcjonująca w ramach zakładu podmiotu leczniczego oraz osoby udzielające w imieniu podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest zarząd podmiotu leczniczego lub osoba przez niego upoważniona (kierownik).

 

 • 11

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 

 1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 
 2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; 
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na zasadach prawem przewidzianych.

 • 12

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

 

 1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie w razie zawarcia przez podmiot leczniczy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, podmiot leczniczy nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów. 
 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. 
 4. Cennik aktualnych opłat jest udostępniany Pacjentom za pośrednictwem Platformy. Opłaty pobierane są przed udzieleniem świadczenia.
 5. Kwestię wynagrodzenia w razie odstąpienia Pacjenta od umowy lub w razie braku dostarczenia przez Pacjenta dokumentacji ze zleconej konsultacji, wyników badań dodatkowych, reguluje umowa z Pacjentem zawierana na podstawie regulaminu serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://receptyonline24.pl/regulamin/

 

 • 13

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 3. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; 
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 
 1. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Na żądanie pacjenta administrator udostępnia mu nieodpłatnie pierwszą kopię jego danych osobowych, w tym zawierającą jego dokumentację medyczną;
 3. Za następne każdorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej, pacjent lub podmiot uprawniony uiszcza opłatę wysokości:
 • 0,35 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
 • 2,00 zł – za elektroniczny nośnik danych,
 • 10,00 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

 

 • 14

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, bez zbędnej zwłoki.
 2. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność i ochrony danych osobowych.
 3. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. 
 4. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie podmiotu leczniczego należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 1. do wglądu za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika, 
 2. poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu, 
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
 1. Zakład podmiotu leczniczego udostępnia dokumentację medyczną: 
 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 2. po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia; dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia;
 3. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 4. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 5. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom: wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.

 

 • 15

Prawa i obowiązki pacjenta

 

 1. Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma prawo do:
 1. poszanowania godności przez  personel medyczny; 
 2. otrzymywania świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowany, spełniający ustawowe warunki personel;
 3. otrzymywania rzetelnych informacji w przedmiocie stanu zdrowia;
 4. wyrażania zgody lub nie wyrażenia zgody do udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych; 
 5. poszanowania praw pacjenta przewidzianych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych;
 1. Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma obowiązek:
 1. przestrzegania regulaminu serwisu internetowego  
 2. posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych 
 3. przestrzegania zaleceń lekarza 
 1. Pacjent który uważa, że jego prawa zostały naruszone ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do zarządu podmiotu leczniczego.

W MEDGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach Śląskich (44-100) przy ul. Zwycięstwa 14/99, Gliwice Śląskie ustala się następujące wskaźniki w zakresie opieki okołoporodowej oraz sposób ich monitorowania:

a/ Ocena satysfakcji kobiet objętych opieką za pomocą Ankiety satysfakcji pacjentki

Ocena satysfakcji kobiet objętych opieką ma na celu przeprowadzanie rzetelnej analizy w zakresie poziomu sprawowania opieki i umożliwi podejmowanie działań naprawczych. Ocena satysfakcji kobiet powinna być prowadzona, nie rzadziej niż raz w roku i udokumentowana. Z oceną powinni zostać zapoznani lekarze udzielających świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej.

b/ Monitorowanie i analiza ankiet nie rzadziej niż raz w roku.

 • 16

Przepisy końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika  podmiotu leczniczego. 
 2. W przypadku transgranicznych świadczeń zdrowotnych Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z polskim porządkiem prawnym, chyba że co innego wynika z zawartych umów, prawa krajowego państwa obcego lub umów międzynarodowych. 
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.
 4. Zmiany i uzupełnienia do regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej zakładu podmiotu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.
 5. W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.



Sporządził i zatwierdził:

Tomasz Galus, Prezes Zarządu MEDGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ