Regulamin

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO      

07.05.2021

(data publikacji regulaminu) 

 1. Serwis  internetowy Receptyonline24.pl prowadzony jest przez Bartłomieja Rajczykowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Rajczykowski

 NIP 6312624245, REGON 241805211.

 1. Serwis internetowy  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę  na rzecz Użytkowników na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Użytkowników korzystających Serwisu internetowego.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego w tym m.in.: świadczenia usług medycznych za pośrednictwem Serwisu internetowego,  uiszczania opłaty  za świadczenie usług medycznych,  zasady składania reklamacji i jest integralną częścią Umowy zawieranej między Usługodawcą a  Użytkownikiem. 
 5. Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu internetowego  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://receptyonline24.pl/polityka-prywatnosci/
 8. Kontakt z Usługodawcą  możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@receptyonline24.pl

§1 Definicje

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym  receptyonline24.pl (dalej zwany też „Serwisem”)
 2. Usługodawca-  Bartłomiej Rajczykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Rajczykowski, ul. św. Marka 40/6 , 44-100 Gliwice, NIP 6312624245, REGON 241805211;
 3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Użytkownik-  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu;
 5. Pacjent – osoba fizyczna zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych i/lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę;
 6. Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach Ustawy z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125); 
 7. Umowa– umowa o świadczenie Usługi medycznej; 
 8. Usługa medyczna –  usługa w zakresie udzielenia świadczenia zdrowotnego online (tj. na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość), z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej, elektronicznego zwolnienia lekarskiego oraz innych zaświadczeń lekarskich, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego;
 10. Konto – konto Użytkownika w Serwisie internetowym, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w celu uzyskania Usługi medycznej;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Usługodawcą;
 12. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 13. Dane osobowe wrażliwe – dane osobowe wymagające szczególnej ochrony  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia oraz seksualności;
 14. E-Recepta – elektroniczna recepta wystawiana przez Lekarza za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach Usługi medycznej;
 15. E-Zwolnienie – elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawiane przez Lekarza za pośrednictwem Serwisu internetowego w ramach Usługi medycznej;
 16. Wywiad medyczny – formularz z pytaniami skierowanymi do Użytkownika dostępny w Serwisie internetowym  umożliwiający skorzystanie z Usługi medycznej, mający na celu ocenę stanu zdrowia i zebrania informacji koniecznych do wybrania właściwego sposobu leczenia, w tym leczenia farmakologicznego;
 17. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę̨ drogą elektroniczną Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę̨ na ich otrzymywanie mogące stanowić́ informację handlową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

  §2 Postanowienia wprowadzające

 1. Usługa medyczna skierowana jest do Pacjentów, których stan zdrowia wymaga konsultacji lekarskiej, a którzy w momencie złożenia Zamówienia nie mają możliwości udać się na stacjonarną wizytę do lekarza. W trakcie realizacji Usługi medycznej lekarz może podjąć decyzję o konieczności wystawienia E-Recepty lub E-Zwolnienia.
 2. Usługa medyczna skierowana jest także do Pacjentów, którzy przyjmują leki stosowane w leczeniu:
 1. chorób przewlekłych, 
 2. hormonalnej terapii zastępczej lub antykoncepcji, 
 3. infekcji intymnych, 
 4. zaburzeń erekcji, 

W ww. zakresie Pacjent ma możliwość zamówienia E-Recepty na leki,  bez konieczności zrealizowania wizyty stacjonarnej u lekarza, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152, z późn. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie. 

 1. Usługa medyczna nie jest przeznaczona dla Pacjentów:
  1. wymagających hospitalizacji;
  2. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a w szczególności u Pacjentów z którymkolwiek z wymienionych objawów: 
 1. ze strony układu nerwowego: nagłym niedowładem kończyny/kończyn, nagle występującą asymetrią twarzy, nagłym, silnym bólem głowy, zawrotami głowy, nagłą utratą wzroku/ostrości widzenia,
 2. ze strony układu sercowo-naczyniowego: krwiopluciem, bólem, dławieniem, ściskaniem, gnieceniem lub pieczeniem w klatce piersiowej, zwłaszcza z promieniowaniem do lewej kończyny górnej oraz żuchwy, kołataniami serca, z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym powyżej 140/90 lub poniżej 90/60, ostrego niedokrwienia kończyny (nagły, silny ból kończyny, bladość, sinica skóry oraz oziębienie kończyny), 
 3. ze strony układu oddechowego: dusznościami, świszczącym oddechem,  z utrzymującym się kaszlem powyżej 6 tygodni lub chrypką powyżej 3 tygodni,
 4. ze strony układu pokarmowego:  zatrzymaniem oddawania stolca i gazów, silnymi bólami brzucha zwłaszcza z twardym, deskowatym (twardym) brzuchem, fusowatymi (wyglądającymi jak fusy po kawie) wymiotami, smolistym (czarnym) stolcem, wysoką gorączką i/lub objawami odwodnienia takimi jak; obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszona akcja serca, splątanie i zaburzenia świadomości, mała ilość oddawanego moczu, suchość błon śluzowych, suchość i zmniejszenie elastyczności skóry), nagłym zażółceniem powłok skóry oraz białkówek oczu,
 5. innymi takimi jak: utrata przytomności, omdlenie, utrzymująca się gorączka powyżej 3 tygodni, aktywne krwawienie, zaostrzenie chorób przewlekłych,  zatrzymaniem oddawania moczu, zwiększone pragnienie i częstomocz.
 1. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia E-recepty, o ile stwierdzi na podstawie Wywiadu medycznego, że stan zdrowia Pacjenta nie wymaga podania leku lub widzi przeciwwskazania do jego podania, albo jeśli Pacjent wnioskuje o E-Receptę na leki o potencjale  uzależniającym, silne leki przeciwbólowe oraz psychotropowe, leki o potencjale poronnym. W takiej sytuacji zostanie pobrana opłata manipulacyjna, za zapoznanie się przez lekarza z Wywiadem medycznym, w kwocie 89zł.
 2. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia e-zwolnienia jeśli na podstawie wywiadu lekarskiego stwierdzi, że stan zdrowia Pacjenta nie wymaga takiego zwolnienia.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu, zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu. 
 4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. 
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu internetowego jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi medycznej.
 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 8. W celu poprawnego działania Serwisu internetowego Użytkownik winien mieć dostęp do: 
 1. komputera, laptopa lub innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu; 
 2. poczty elektronicznej; 
 3. przeglądarki internetowej: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 88 lub nowsza, Opera wersja 60 lub nowsza, Chrome wersja 91 lub nowsza, Safari wersja 14 z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH;
 1. Serwis internetowy  używa plików cookies. Szczegółowe zasady ich użycia opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://receptyonline24.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Serwis internetowy jest dostępny przez całą dobę, natomiast usługi medyczne są realizowane w godzinach 10.00-18.00.

  §3 Składanie  zamówienia 

 1. Serwis internetowy umożliwia Użytkownikowi składanie za  jego pośrednictwem  Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych.
 2. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu, oświadcza, iż:
 1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym danych wrażliwych w rozumieniu RODO. W przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Użytkownik – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, informacje o leczeniu i chorobach przewlekłych i wyraża w jego imieniu zgodę na przetwarzanie przez Serwis internetowy ww. danych;
 3. zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz serwisu opłaty zgodnie z cennikiem;
 4. wszystkie podane przez siebie informacje w Wywiadzie medycznym  są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
 5. leki  zakupione w związku z Usługą medyczną przeznaczone są wyłącznie do użytku własnego Pacjenta;
 6. zapoznał się z treścią ulotki leku przepisanego w ramach e-recepty w szczególności  z przeciwwskazaniami do zastosowania leku oraz działaniami niepożądanymi mogącymi wyniknąć z jego zastosowania.
 1. Złożenie zamówienia  następuje po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po opłaceniu Usługi medycznej na stronie pojawi się automatycznie dedykowany Wywiad medyczny, który należy wypełnić i odesłać na adres info@receptyonline24.pl klikając przycisk “Wyślij” w celu otrzymania Usługi medycznej. Link do Wywiadu medycznego zostanie również wysłany do Użytkownika na podany w zamówieniu adres e-mail na wypadek utraty wcześniej uzyskanego dostępu do Wywiadu medycznego. 
 3. W celu realizacji Umowy wymagane jest podanie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w przypadku wskazań medycznych do wystawienia E-zwolnienia i/lub E-recepty:
 1. imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta,
 2. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 3. numeru telefonu Użytkownika,
 4. adres  poczty elektronicznej Użytkownika,
 5. dokumentacji medycznej jeśli jest niezbędna do realizacji Zamówienia np. karty wypisu ze szpitala, wyników badań laboratoryjnych/obrazowych.
 1. Użytkownik obowiązany jest do podania danych  wymienionych w ust. 4 i 5 zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 2. Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”) między Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy.


§ 4 Metody płatności

 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24).
 1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż  w terminie 24h od złożenia zamówienia.
 2. W przypadku braku płatności w  terminie 24h od złożenia zamówienia Umowę uważa się za niezawartą. 
 3. Dokonana przez Użytkownika opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona w następujących przypadkach:
 1. niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Pacjenta przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 2. wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem i Umową zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem, co zostanie potwierdzone  pozytywnie rozpatrzoną reklamacją;
 3. odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Usługodawcą na zasadach określonych w § 8.
 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust 6. Usługodawcę ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 89  zł§5 Realizacja Umowy
 1. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym Usługodawcy. 
 2. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej  Użytkownika potwierdzenie realizacji Zamówienia, zalecenia, a także E-receptę i/lub E-zwolnienie, a także inne dokumenty z danymi wrażliwymi w formie załączników, o ile nie zachodzi przypadek opisany w ust. 5.
 3. W celu odczytania danych wysłanych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
  4. oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w  formacie pdf. 
 4. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna. 
 5. Usługodawca, zastrzega, iż w razie potrzeby może zalecić dodatkową konsultację przez osobę wykonującą zawód medyczny lub wykonanie dodatkowych badań oraz dostarczenie dokumentacji medycznej niezbędnej do realizacji Usługi medycznej i dopiero po dostarczeniu dokumentacji dokonać ostatecznej realizacji zamówienia.  
 6. Brak dostarczenia przez Użytkownika dokumentacji ze zleconej konsultacji, wyników badań dodatkowych, dokumentacji medycznej o których mowa w ust. 5 powoduje rozwiązanie umowy.

§ 5 Realizacja Umowy

 1. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym Usługodawcy. 
 2. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej  Użytkownika potwierdzenie realizacji Zamówienia, zalecenia, a także E-receptę i/lub E-zwolnienie, a także inne dokumenty z danymi wrażliwymi w formie załączników, o ile nie zachodzi przypadek opisany w ust. 5.
 3. W celu odczytania danych wysłanych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
  4. oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w  formacie pdf. 
 4. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna. 
 5. Usługodawca, zastrzega, iż w razie potrzeby może zalecić dodatkową konsultację przez osobę wykonującą zawód medyczny lub wykonanie dodatkowych badań oraz dostarczenie dokumentacji medycznej niezbędnej do realizacji Usługi medycznej i dopiero po dostarczeniu dokumentacji dokonać ostatecznej realizacji zamówienia.  
 6. Brak dostarczenia przez Użytkownika dokumentacji ze zleconej konsultacji, wyników badań dodatkowych, dokumentacji medycznej o których mowa w ust. 5 powoduje rozwiązanie umowy.

§ 6 Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych określonych w § 3  ust. 4 i 5 –  w tym danych wrażliwych, jak również za wskazany adres poczty elektronicznej oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem poczty elektronicznej. 
 2. Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody zgodnie z art. 471 kc
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji podczas rejestracji i wypełnienia Wywiadu medycznego, a także wskazania  danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Skutki podania ww. danych obciążają wyłącznie Użytkownika;
 2. korzystania z Usługi medycznej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 3. szkody  wynikłe z zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami powstałymi w następstwie okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności niezależnymi od Usługodawcy.

Opinie

ReceptyOnline24.pl

Opinie

Karolina

Facebook
Pełen profesjonalizm. Usługa wykonana na najwyższym poziomie, Pan Doktor bardzo kompetentny i uprzejmy.

Pawel

Facebook
Polecam w 100%.Bardzo uprzejmy pan doktor. Szybka realizacja recepty. Polecam.